soma laishram boyfriend buy soma soma employment center

soma intimates las vegas soma online solucion del cubo de soma

valor del medicamento tramadol tramadol 50mg can u smoke tramadol 50mg

which is stronger tramadol or co dydramol buy tramadol online tramadol online Rockford

soma saga disc frame buy soma dove acquistare aura soma

mövenpick resort spa soma bay tripadvisor buy soma online how much are soma 350 mg worth

how long tramadol to take effect tramadol 50 mg whats stronger hydrocodone or tramadol

can i take tramadol for lower back pain tramadol 50 mg tramadol sammen med paracetamol

kempinski soma bay.com buy soma online soma seeds kushadelic grow

soma urine drug test soma 350 mg soma bar lima peru

Podul Calafat-Vidin – New Europe Bridge, o punte european? între România ?i Bulgaria (sintez?)

Podul Calafat – Vidin, care leag? România ?i Bulgaria peste Dun?re ?i care se va numi New Europe Bridge, a fost inaugurat vineri de premierii român ?i bulgar, Victor Ponta ?i Plamen Ore?arski, al?turi de comisarul european pentru politic? regional?, Johannes Hahn, cel care a monitorizat îndeaproape procesul de construc?ie.

Premierul Victor Ponta ?i-a exprimat speran?a c? Podul Calafat – Vidin î?i va dovedi utilitatea economic?, iar România ?i Bulgaria vor intra în curând în spa?iul Schengen astfel încât s? nu mai fie nevoie de puncte de frontier?. “Sunt foarte bucuros ?i foarte norocos s? fiu ast?zi aici. În 2000 de ani s-au f?cut trei poduri în zon?. E chiar un moment istoric. Podul acesta sigur c? a durat foarte mult pentru a fi construit. Sunt al ?aselea prim-ministru român de la Mugur Is?rescu pân? la inaugurarea podului, un pic cam mult”, a afirmat Victor Ponta, la ceremonia de inaugurare.

alternative text
El a ar?tat, în context, c? ?i în Bulgaria s-au schimbat multe, subliniind necesitatea ca de acum înainte autorit??ile de la Sofia ?i Bucure?ti s? lucreze împreun? la proiectele necesare celor dou? state. “În mod special a? dori s? mul?umesc comisarului european Johannes Hahn care cred c? a vizitat acest pod mai des decât orice prim-ministru român sau bulgar. Sunt foarte bucuros c?, în sfâr?it, îl vede realizat. S? încerc?m împreun? s? îmbun?t??im infrastructura din partea român? ?i bulgar? ?i s? ne gândim împreun? la alte proiecte”, a afirmat Ponta.

Comisarul european pentru politic? regional?, Johannes Hahn, a declarat c? începând de sâmb?t?, 15 iunie, se va putea circula pe Podul Calafat – Vidin ?i ?i-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de Guvernele României ?i Bulgariei în realizarea acestui important obiectiv. “A? vrea s? le mul?umesc Guvernelor bulgar ?i român pentru activitatea depus? în ultimii ani pentru finalizarea lucr?rilor la pod ?i pentru faptul c? au c?zut de acord s? înfiin?eze împreun? o societate mixt? care se va ocupa de între?inerea ?i gestionarea podului ?i de altfel se va putea circula pe pod începând chiar de mâine”, a spus Johannes Hahn.

Oficialul european a subliniat c? este cu adev?rat o pl?cere ?i o onoare deosebit? s? participe la inaugurarea final? a podului mai ales c? a vizitat de mai multe ori zona pentru a vedea la fa?a locului cum decurg lucr?rile de construc?ie. “Dl prim-ministru Ponta avea dreptate când a men?ionat c? am vizitat aceast? zon? de mai multe ori pentru c? am venit aici pentru accelerarea procesului de construc?ie ?i avea ?i sens ca mandatul de cinci ani al unui comisar european s? se încheie prin finalizarea acestei construc?ii”, a afirmat Hahn.

El ?i-a exprimat speran?a c? Podul Calafat – Vidin va avea o contribu?ie important? la cre?terea nivelului de trai al oamenilor din cele dou? zone din România ?i Bulgaria. “Podurile reprezint? ni?te leg?turi între oameni, iar în aceast? situa?ie acest pod va face leg?tura între dou? dintre cele mai s?race regiuni din Europa ?i sunt convins c? peste câ?iva ani vom vedea rezultatele pozitive ale acestei investi?ii, vom vedea ?i c? nivelul de trai din aceast? zon? va cre?te, la fel cum se va întâmpla ?i cu cooperarea dintre cele dou? ??ri, care cu siguran?? va fi din ce în ce mai înt?rit?, astfel încât s? se foloseasc? cu mai mult? u?urin?? oportunit??ile de dezvoltare”, a spus comisarul Hahn.

Pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Valeriu Zgonea, a declarat c? Podul Calafat – Vidin este o investi?ie foarte important? pentru România, mai ales pentru Oltenia, pentru c? va influen?a dezvoltarea economic? în aceast? parte ??rii. “Este o investi?ie foarte important? pentru România, mai ales pentru jude?ul Dolj ?i întreaga Oltenie, pentru c? va influen?a dezvoltarea economic? în aceast? parte a ??rii. Investitorii vor fi mai interesa?i de zona noastr?. Trebuie rezolvat? în regim de urgen?? problema infrastructurii, drumul Calafat – Craiova ?i autostrada Craiova – Pite?ti, dar ?i leg?tura spre vestul ??rii. V? asigur c? to?i parlamentarii Doljului ne vom bate pentru asigurarea finan??rii în vederea moderniz?rii infrastructurii rutiere din zon?”, a afirmat Zgonea.

Circula?ia pe podul Calafat – Vidin va fi deschis? sâmb?t? diminea?a ?i exist? posibilitatea ca trecerea s? fie liber?, f?r? taxe, pân? pe 1 iulie, a anun?at ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu. “Circula?ia pe pod se poate deschide ?i ast?zi. Noi suntem preg?ti?i pentru a începe taxarea de ast?zi. Într-adev?r, s-a convenit cu partea bulgar? posibilitatea de a fi liber? trecerea pân? la 1 iulie”, a spus Fenechiu.

alternative text
În ceea ce prive?te nivelul taxelor, ?eful de la Transporturi a precizat c? s-a convenit s? fie acela?i ca în cazul podului de la Giurgiu. Din veniturile ob?inute din taxele percepute la trecerea podului, statul român va primi 17%, iar Bulgaria 83%, propor?ional cu investi?ia realizat? de fiecare ?ar? în parte.

Referitor la traficul care se va înregistra pe pod, ministrul Transporturilor a spus c? nu vrea s? fac? pronosticuri. “Dup? o anumit? perioad? vom putea face ni?te calcule ?i vom putea spune care este traficul. În momentul în care s-a decis înfiin?area acestui pod, cu siguran?? s-au f?cut ni?te calcule de trafic, dar au trecut 12 ani de atunci”, a ad?ugat ministrul Transporturilor. Totu?i, el a admis c? traficul se va împ?r?i între cele dou? poduri, respectiv Calafat – Vidin ?i Giurgiu – Ruse, dar ar fi logic ca pe podul de la Giurgiu circula?ia s? fie mai redus?. Totodat?, Relu Fenechiu a admis c? statul mai are datorii c?tre constructorul român al podului, dar din informa?iile pe care le de?ine sunt datorii mici.

Podul peste Dun?re Calafat – Vidin ar putea concura în viitor s? apar? pe una din bancnotele de euro, a declarat guvernatorul B?ncii Na?ionale a României, Mugur Is?rescu, prezent la inaugurarea obiectivului. “Pentru c? pe bancnotele de euro se folosesc poduri ca simbol al unit??ii europene, al comunic?rii, al solidarit??ii, cred c? ?i acest pod poate concura în viitor s? apar? pe una din bancnotele de euro”, a spus guvernatorul BNR, cel care a semnat în martie 2000, în calitate de ?ef al Guvernului, acordul româno-bulgar referitor la construirea unui nou pod mixt.

Is?rescu a subliniat c? la data la care s-a semnat contractul pentru construc?ia acestui pod spera ca acest obiectiv s? fie realizat mai repede, îns? s-a ar?tat impresionat de modul în care arat? Podul Calafat – Vidin, apreciind c? “efectiv, este un pod frumos”. “Acum pentru c? îl v?d finalizat, nu numai c? am bucurie, dar sunt impresionat de cum arat?. Este efectiv un pod frumos, un pod european, solid, eficient, care une?te dou? p?r?i ale Europei”, a accentuat guvernatorul BNR care ?i-a exprimat speran?a c? podul va reprezenta în continuare prietenia româno-bulgar? “într-o Europ? unit?”.

Premierul Bulgariei, Plamen Ore?arski, s-a declarat foarte bucuros de inaugurarea podului peste Dun?re de la Calafat – Vidin, dar în acela?i timp ?i-a exprimat regretul c? povestea acestui pod a fost atât de lung?. ”Am auzit c? românii au construit mai repede poduri peste Dun?re. Când a fost luat? decizia, eram ministru-adjunct al finan?elor ?i m? ocupam de structurarea finan??rii pentru pod, apoi, când au început lucr?rile de construc?ie, m-am ocupat tot de structurarea finan??rii ?i acum m? bucur c? o parte dintre probleme au fost rezolvate ?i nu m? mai ocup de finan?area proiectului”, a spus Ore?arski.

?eful Guvernului bulgar a subliniat c? podurile întotdeauna au fost un simbol al rela?iilor între oameni. “Sper foarte mult c? acest pod va contribui la dezvoltarea economic? a zonei ?i c? acest frumos obiectiv ne va face s? termin?m mai repede modernizarea celeilalte infrastructuri din zon?”, a ad?ugat Plamen Ore?arski.

Pre?edintele Parlamentului bulgar, Mihail Mikov, i-a felicitat pe to?i cei care au contribuit la realizarea noului obiectiv de infrastructur?. ”În sfâr?it, acest pod a devenit realitate, spun asta nu ca pre?edinte al Parlamentului bulgar, ci ca cet??ean al Vidinului. Acest pod nu numai c? îi leag? pe oamenii de pe cele dou? maluri ale Dun?rii, ci el îi leag? cu Europa. Prin acest pod, Vidinul devine un centru important de transporturi”, a punctat Mikov.

alternative text
Podul Calafat – Vidin, al doilea pod care leag? România de Bulgaria dup? Podul Giurgiu – Ruse, se va numi New Europe, dup? cum a anun?at premierul Victor Ponta. Podul, cofinan?at din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, este parte a coridorului paneuropean de transport care leag? ora?ul german Dresda de ora?ul Istanbul din Turcia. AGERPRES

Pod tehnic

Comments are closed.